HAKKIMIZDA

Mesleğinizi farklı adliyelerde yerine getirmeye çalışırken karşılaştığımız zorlukların başında; yoğunluğumuz nedeni ile katılamayacağımız duruşma, haciz ya da satış, icra takibi, dosya inceleme ya da başkaca sorunlar sebebiyle yardım isteyebileceğimiz bir meslektaşa kolayca ulaşamamak gelmektedir.

Avukap..com projesiyle avukatların var olan işlerinin yardımlaşarak yürütülmesinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Avukatlık Kanunu’nda şehir dışı işlerinizin hızlandırılmasına engel ve bu konuda meslektaşlarınızdan yardım almanızı önleyecek bir hüküm bulunmamaktadır.

Öyle ki; Avukatlık Kanunu’nun mad. 56 ncı maddesi gereğince ``(Ek: 2/5/2001-4667/36 m.) Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir.`` denilmektedir.

Türkiye genelindeki avukatların, şehir içinde veya dışında bulunan yetişemeyecek durumda oldukları duruşma, haciz veya kalem işlerini, vekil tayin edebileceği bir meslektaşının yardımı ile yürütebilmesini sağlamak amacı ile kurulmuş olan www.avukap.com web sitesi ve “AvuKap” mobil uygulamasına kaydolarakıt olarak değerli olan zamandan ve yapacak olduğunuz harcamalarınızdan tasarruf edebileceksiniz. Böylelikle her nerede olursa olsun süreli işleriniz aksamamış olacaktır.

Avukatlık Kanunu’nun Madde 48'de inci maddesinde ``komisyonculuk`` yasaklanmıştır. Zira ilgili madde kapsamında avukata ``iş getirmek`` kavramından bahsedilmiştir. “www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKap” mobil uygulaması avukatlara ücret/çıkar karşılığı iş getirmemekte, var olan işlerinin yardımlaşma yoluyla görülmesineçözümlenmesine kolaylık sağlamaktadır.

“Madde 171 -(Değişik: 02.05.2001-4667/83 md.) Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder. Avukata verilen vekâletname de başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekâletname de, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takip edilecek bütün dava ve işlerde vekalete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekalet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte takip ettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Avukap.com projesinin asli amacı Avukatlar avukatlar/stajyer avukatlar ve Katiplerkâtipler arasında mesleki yardımlaşmayı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Bunun için uzun ve yorucu yolculuklar yaparak başka bir şehre gitmek yerine o bölgedeki bir meslektaşınızdan veya avukat kâtibinden yardım alarak işlerinizi yürütebilirsiniz. Böylelikle zaman kazanmış olur ve masraflarınızı azaltmış olursunuz. Bu uygulama aracılığıyla hangi ilde, hangi alanda meslektaşlarına hukuki destekte bulunabileceklerini belirtebilecek, böylece yardıma ihtiyacı olan ile yardım edebilecek durumda olanlar bu platformda birbirlerini bulabilecektir. Aynı şekilde mesleğe yeni başlayan avukatlar için bir gelir kaynağı olacaktır. Türkiye’nin her bölgesinden size duyulabilecek yardım ihtiyaçlarına cevap verebilir ve bu sayede ek gelir sağlayabilirsiniz. Sitemiz avukat, stajyer avukat ve katiplerininkâtiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye genelindeki barolara kayıtlı avukatların şehir içi ve şehir dışındaki duruşma, icra takibi, haciz veya kalem işlerini vekil tayin edebileceği bir meslektaşının veya tevkil edeceği bir kâtibin yardımı ile yürütebilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur. Yeterli müvekkil portföyünüz oluşana kadar, diğer meslektaşlarınıza uygun ücreti karşılığı yardımcı olabilir ve bu yolla gelir elde edebilirsiniz.

“www.avukap.com” web sitesi ve “AvuKap” mobil uygulaması ile Türkiye'nin her baro bölgesini kapsayacak yardımcı avukat portföyüne sahip olabilirsiniz. Web sitemiz hiçbir çıkar amacı gütmemekte, iş getirme amacı taşımamaktadır. Amacımız size ait olan işlerinizi meslektaşlarınız arasındaki iletişimi sağlayarak zamandan ve masraftan tasarruf ederek çözüme kavuşturmanıza yardımcı olabilecek ortak sosyal bir platform oluşturmaktır.